0 Koszyk / Pusty
Regulamin Sklepu internetowego
I. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy „Regulamin” korzystania z usług sklepu internetowego nobobags.com zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego, określa ogólne warunki umowy na korzystanie z usług świadczonych przez sklep internetowy nobobags.com – prawa i obowiązki stron a także klauzule informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.
2. Definicje:
a) Sklep – sklep internetowy nobobags.com prowadzony przez  NOBO TRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 
b) NOBO TRADE - NOBO TRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy  ul. Św. Teresy 91, 91-341, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000540085, o kapitale zakładowym w wysokości 105 000,00 PLN, NIP: 727-279-45-32, REGON: 360592964, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
c) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu nobobags.com,
d) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz zawiera umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa Zamówienie w Sklepie nobobags.com,
e) Konto Klienta – indywidualne konto, które Klient zakłada w Sklepie nobobags.com,
f) Umowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem a NOBO TRADE. W ramach umowy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacją poprzez zaznaczenie odpowiedniego „check boxa” na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia,
g) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu w chwili składania Zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie NOBO TRADE przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem Zamówienia za pośrednictwem Sklepu.
3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
4. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe.
5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
6. NOBO TRADE zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów Sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania Umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się pod adresem https://nobobags.com/polityka-prywatnosci,13 udostępniana jest w trakcie składania Zamówienia.
 
II. Warunki korzystania ze Sklepu.
1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
• urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
• dostęp do sieci Internet
• adres poczty e-mail.
2. NOBO TRADE zbiera informacje zawarte w plikach cookies. Więcej informacji na ten temat dostępna jest w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://nobobags.com/polityka-prywatnosci,13.
3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, NOBO TRADE podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.
5. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do: 
a) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, 
b) korzystania ze Sklepu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów, 
c) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
d) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 
III. Rejestracja i Logowanie.
1. Klient w celu założenia Konta Klienta dokonuje rejestracji, podając: adres e-mail i hasło, a następnie powinien uzupełnić profil o imię i nazwisko, nr telefonu i adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.
2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
3. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
4. Założenie Konta klienta jest dobrowolne i nieodpłatne.
5. Klient może przeglądać ofertę Sklepu, a także składać Zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie ma możliwość: …………………………………………………………………………
6. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu, zapoznanie się z jego treścią, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
7. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie osobom trzecim.
8. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.
9. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
10. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Aby usunąć Konto Klienta należy …………………………………………….
11. NOBO TRADE może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie, w szczególności kiedy Klient podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.
12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu.
13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.
14. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody NOBO TRADE.
15. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 
IV. Składanie Zamówień.
1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie Zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
2. Klient składa Zamówienie w następujący sposób:
1) wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka,
2) wybór formy dostawy i płatności,
3) podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy,
4) zatwierdzenie Zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”,
5) otrzymanie potwierdzenia Zamówienia na adres e-mail Klienta,
6) Zamówienie złożone w formie elektronicznej zostanie przekazane do realizacji nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania Zamówienia. 
3. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
4. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie może złożyć Zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu.
5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
6. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie NOBO TRADEoferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem Zamówienia.
7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 3 pkt 6 powyżej.
8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 
9. Potwierdzenie Zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
• dane Sklepu, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu,
• opis produktu ( np. ilość, kolor, model, rozmiar),
• jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów razem z kosztami transportu,
• sposób płatności,
• odnośnik do Regulaminu Sklepu, zawierającego informacje o prawie odstąpienia od Umowy w ciągu 30 dni.
 
V. Forma płatności.
1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego Zamówienia w następujących formach:
• gotówką przy odbiorze towaru
• przelewem na wskazane przez Sklep konto bankowe
• systemem płatności Przelewy24.
2. W przypadku wyboru opcji - płatność przelewem, realizacja Zamówienia rozpocznie się nie wcześniej niż z dniem dokonania przelewu. Płatność przelewem uznana jest za dokonaną w dniu zaksięgowania wymaganej kwoty na koncie Sklepu.
3. Wraz z Zamówieniem Klient otrzymuje jeden z dokumentów potwierdzających jej dokonanie tj.: paragon, notę księgową lub fakturę. W przypadku woli otrzymania faktury Klient zobowiązany jest do wcześniejszego przesłania danych odbiorcy FV, w tym w szczególności do podania NIP.
4. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie Zamówienia i w mailu potwierdzającym Zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę Zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.
 
VI. Ceny i koszty przesyłki.
1. Wszystkie znajdujące się w Sklepie oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
2. Ceny podane przy produktach na stronie Sklepu podawane są w PLN, zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem Zamówienia o dodatkowych kosztach.
3. Ceną ostateczną Zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem Zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją Umowy.
4. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.
 
VII. Dostawa.
1. Klient ma do dyspozycji następujący rodzaj dostawy:
• przesyłka kurierska,
• wysyłka do paczkomatu InPost.
2. Maksymalny termin dostawy to 30 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od Umowy.
3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
4. Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę Klientowi będącemu Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania towaru. Za wydanie towaru uważa się jego powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta.Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy.
5. Towary dostarczane są na terenie Polski.
 
VIII. Prawo odstąpienia od Umowy.
Niniejszy rozdział dotyczy Klientów korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.
1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, odsyłając produkt z wypełnionym formularzem zwrotu i dowodem zakupu w terminie 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można wysłać pocztą na adres: NOBO TRADE Sp. z o.o. 91-341 Łódź ul. Św. Teresy 91 lub elektronicznie na adres e-mail: ……………………….
3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz NOBO TRADE lub przekazać ją osobie upoważnionej przez NOBO TRADE do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu na adres: NOBO TRADE Sp. z o.o. 91-341 Łódź ul. Św. Teresy 91, przed upływem 14 dni od odstąpienia od Umowy. 
4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim NOBO TRADE przyjęła jego ofertę, oferta przestaje wiązać. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym – w przypadku obuwia, dotyczy to również oryginalnego pudełka. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy.
5. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść. 
6. Koszty przesłania towaru do Klienta są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania paczki zwrotnej. NOBO TRADE dokona zwrotu płatności z zastosowaniem takich samych metod płatności, jakie wybrał Klient podczas składania Zamówienia, chyba że Klient wybrał inny sposób zwrotu, który nie będzie rodził dla NOBO TRADE dodatkowych kosztów.  
 
8. NOBO TRADE może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy dołączany jest do każdego zakupionego towaru.
11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 
IX. Wykonywanie uprawnień z rękojmi.
1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z Umową.
2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z Umową powinna być przekazana:
• na adres: NOBO TRADE Sp. z o.o., 91-341, Łódź, ul. Św. Teresy 91.
3. Wszelkie pytania na temat reklamacji można kierować:
• na adres e-mail: reklamacje@nobotrade.com
4. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr Zamówienia lub faktury VAT/paragonu oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
5. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
6. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt 5, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z Umową poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenie ceny na koszt sprzedawcy. Klient ma również możliwość odstąpienia od Umowy.
8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w Umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w Umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi.
9. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji lub przekazywany telefonicznie.
10. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, adres platformy: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 
X. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych.
1. W związku z treścią art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie „RODO”), Nobo Trade Sp. z o.o. informuje o sposobie i celu, w jakim przetwarza dane osobowe Klientów, a także o przysługujących im prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Nobo Trade Sp. z o.o., właściciel Sklepu nobobags.com; dane adresowe: ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 91, 91-341 Łódź, zwana dalej Administratorem.
3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w następujących celach: 
a) świadczenia usługi prowadzenia Profilu klienta -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) marketingowych (newsletter, informacja handlowa) – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Zaznaczając checkbox Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w związku z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne, 
d) rozpatrzenia reklamacji i realizacji zwrotów, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa podatkowego i rachunkowości – (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
f) nawiązania kontaktu z Administratorem (formularz kontaktowy, adres - email) - podstawę prawną przetwarzania danych stanowi dobrowolna zgoda Klienta – (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez Administratora przez następujący okres:
a) w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach wskazanych w ust. 3 lit. a, b, d, e – przez czas realizacji Umowy, a po jego upływie przez czas wynikający z obowiązujący przepisów prawa, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń oraz przez czas przechowywani ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej,
b) w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach wskazanych w ust. 3 lit. c – do czasu wniesienia sprzeciwu lub rezygnacji z newslettera,
c) w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu e – mail lub co czasu cofnięcia zgody.
5. Administrator informuje, że dane Klientów mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Sklepem przetwarzają dane osobowe w związku z realizacją określonych usług na rzecz Sklepu, w tym między innymi: usług księgowych, informatycznych itp. Dane Klientów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu. Dane Klientów nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
6. Osoba której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. W odniesieniu do danych, które zostały przekazanych na podstawie zgody, Klient ma prawo cofnięcia zgody w każdym czasie, z zastrzeżeniem iż cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na ich skuteczne przetwarzanie przed złożeniem stosownego oświadczenia.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usług świadczonych przez Hurtownię, z wyjątkiem danych podawanych w celach określonych w ust. 3 lit. c oraz f, które podawane są całkowicie dobrowolnie.
9. Dodatkowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych zostały szczegółowo opisane w Polityce Prywatności przyjętej przez Sklep.
 
XI. Postanowienia końcowe.
1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://nobobags.com/regulamin,11
2. Klient ma możliwość odczytu, pobrania treści Regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
3. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.
4. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres e-mail wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, RODO. 
7. Wszelkie spory, powstałe pomiędzy NOBO TRADE a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, mogące wyniknąć na tle stosowania postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą według prawa polskiego przez sąd właściwy ze względu na siedzibę NOBO TRADE. 
Produkt został dodany