0 Koszyk / Pusty

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Celem niniejszej Polityki prywatności jest szczegółowe określenie zasad przetwarzania danych w ramach działalności prowadzonej przez Administratora, w szczególności w związku z wykorzystaniem serwisu internetowego, dalej Serwis. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych, a także politykę plików cookies.

 

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których dochodzi do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych przez Administratora.

 

Opierając się w szczególności na regulacjach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych.

 

Pod pojęciem danych osobowych należy rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest  Nobo Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-341) przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 91, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000540085, NIP: 7272794532, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nazywana dalej Administratorem.

Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem: ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 91, 91-341 Łódź, telefonicznie: 535 594 234 oraz poprzez pocztę email na adres: biuro@nobobags.com

Administrator przetwarza dane osobowe z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności zgodnie z RODO. Przestrzegając zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, Administrator zapewnia, by dane były:

przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,

zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,

prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,

przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 

Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia lub zapytania wysłanego przez Użytkownika.

Administrator zbiera dane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. W przypadku, w którym Administrator zostanie pozbawiony celu przetwarzania, niezwłocznie trwale usuwa dane, chyba że prawo do ich dalszego przetwarzania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator dokonuje cyklicznej oceny zasadności przetwarzania określonych danych osobowych, z uwzględnieniem aktualności celów ich przetwarzania.

Administrator przetwarza dane w sposób adekwatny, stosowny oraz ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Administrator dąży do ciągłej minimalizacji przetwarzanych danych osobowych. W tym celu dokonuje cyklicznej oceny zakresu oraz rodzajów przetwarzanych danych osobowych dla określenia niezbędności ich przetwarzania lub możliwości ich trwałego usunięcia

Administrator dba o to, aby przetwarzane przez niego dane były prawidłowe, a w miarę potrzeby i posiadanych możliwości dokonuje ich uaktualnienia.

Administrator danych przechowuje dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa pozwalających Administratorowi na przetwarzanie danych osobowych przez określony czas. W przypadku upływu czasu przechowania określonych danych osobowych, Administrator, co do zasady, zobowiązany jest do niezwłocznego trwałego usunięcia przedmiotowych danych osobowych, chyba, że odrębne przepisy prawa nakładają na Administratora obowiązek dokonania archiwizacji dokumentacji zawierającej dane osobowe.

Przetwarzam Twoje dane jako Administrator w następujących celach:

Świadczenie usługi prowadzenia Profilu Klienta

Administrator świadczy na rzecz swoich klientów usługę polegającą na prowadzeniu Profilu Klienta, w ramach którego gromadzone są dane podane przez klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadku jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Sprzedaż produktów oferowanych przez Administratora (realizacja zamówień)

Administrator za pośrednictwem sklepu prowadzi sprzedaż produktów (realizuje zamówienia). W związku z powyższym dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Administratorem a klientem. Zawarcie umowy wiąże się z niezbędnością przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej będącej stroną umowy lub reprezentujących klienta. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadku jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Marketing własnych produktów i usług (newsletter)

Administrator podejmuje liczne działania marketingowo – informacyjne dotyczące własnych produktów, stanowiące formę marketingu bezpośredniego. Cele marketingowe realizowane są z wykorzystaniem podanego przez klienta adresu e-mail. Za pośrednictwem strony możliwe jest zapisanie się do newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach i produktach Administratora. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są dane osobowe w zakresie adresu e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku newslettera jest prawnie uzasadniony interes regulowany art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Zaznaczenie checkboxa oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w związku z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Taką zgodę można w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera, klikając link anulujący subskrypcję.

Rozpatrywanie reklamacji, dochodzenie roszczeń i obrona praw

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w przypadku wystąpienia przez klienta do Administratora z reklamacją w zakresie oferowanych produktów lub usług. Powyższe uzupełnione jest dodatkowo przez dochodzenie wzajemnych roszczeń i dochodzenie praw w toku ewentualnych postępowań sądowych i pozasądowych. Podstawą prawną przetwarzania danych w wyżej opisanym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa podatkowego i rachunkowości,

Administrator zobowiązany jest do prowadzenia rachunkowości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Nadto ciążą na nim określone obowiązki podatkowe. Powyższe wiąże się z koniecznością przetwarzania danych klientów, w szczególności przedsiębiorców, dla których Administrator wystawia faktury VAT. Podstawę prawną stanowi tutaj ciążący na Administratorze obowiązek prawny, regulowany w art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z brzmieniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

Nawiązanie kontaktu z Administratorem.

Administrator umożliwia kontakt ze sobą za pośrednictwem udostępnionego na stronie internetowej formularza kontaktowego oraz adresu e - mail. W ramach formularza dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych w wyżej opisanym celu jest dobrowolna zgoda osoby fizycznej na przetwarzanie danych osobowych – (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Administrator może przechowywać dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, do których są wykorzystywane. Uwzględniając powyższe Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez następujący okres:

•  w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach wskazanych w pkt 12 lit. a, b, d, e – przez czas realizacji umowy, a po jego upływie przez czas wynikający z obowiązujący przepisów prawa, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń oraz przez czas przechowywania ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej,

•  w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach wskazanych w pkt 12 lit. c – do czasu wniesienia sprzeciwu lub rezygnacja z newslettera,

 

 

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody należy dokonać wysyłając email na adres: biuro@nobobags.com z oświadczeniem o cofnięciu zgody.

 

Dane osobowe mogą zostać przekazane w celu realizacji dostawy firmie kurierskiej General Logistics Systems Poland Sp z o.o. z siedzibą w Głuchowie lub Inpost S.A. z siedzibą w Krakowie w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia. W związku z korzystaniem przez Administratora z oprogramowania Opitma dane osobowe mogą zostać przekazane Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie oraz T2S Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu przechowywania danych. Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych w przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności poprzez serwis przelewy24.pl. 

Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski

Odbiorcami danych mogą być inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe jako procesor. Dotyczy to przede wszystkim podmiotów świadczących różnego typu usługi na rzecz Administratora takie jak między innymi: usługi doradcze, prawne, księgowe, informatyczne, reklamowe, wsparcia sprzedaży i inne, które umożliwiają ADO realizację zamówień.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

dostępu do danych — uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

otrzymania kopii danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

sprostowania — żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

usunięcia danych — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

ograniczenia przetwarzania — żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych — na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania — do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

przenoszenia danych — otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

sprzeciwu — wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);

cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

 

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. Skargi można składać w formie:

pisemnej na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

elektronicznie: za pośrednictwem platformy ePUAP.

Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, ale stanowi warunek realizacji usług na rzecz podmiotu, którego dane dotyczą. Odmowa podania danych  uniemożliwi realizację usługi przez Administratora. Podanie danych osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim oraz w celu nawiązania kontaktu jest całkowicie dobrowolne.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej.

 

Z uwagi na włączoną opcję remarketingową w ramach Google Analytics dane osobowe mogą zostać wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu tj. profilowaniu w zakresie dostosowywania wyświetlanych reklam do preferencji Użytkownika.

 

Pliki cookies

Serwis korzysta z plików cookies.

Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Strony mają wgląd wyłącznie do tych plików cookies, które same wytworzyły – w celu prawidłowego i pełnego funkcjonowania witryny na komputerze Użytkownika, który je przegląda. Pliki cookies spełniają szereg funkcji, które mają wpływ na wygodę przeglądania stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

 

Każdorazowe wejście Użytkownika na witrynę www.nobobags.com powoduje zapisanie danych w pliku dziennika. W zakres tymczasowo przechowywanych danych wchodzi:

numer IP komputera, z którego otrzymano zapytanie – podlegający jednak anonimizacji (tzw. maskowanie IP),

nazwa domeny

data i godzina dostępu

kod odpowiedzi HTTP

odwiedzone strony

nazwa i wersja systemu operacyjnego

nazwa i wersja przeglądarki

rozdzielczość ekranu.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

pliki „sesyjne” (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),

 

pliki „stałe” (persistent cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,

 

pliki cookies podmiotów zewnętrznych umożliwiają między innymi określenie preferencji Użytkownika i tym samym wyświetlanie mu odpowiednich reklam na stronach partnerów zewnętrznych. Służą również do pomiaru ruchu na danej stronie internetowej.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,

obserwacji zachowań użytkownika w Serwisie w celu ułatwienia mu poruszania się po nim.

 

Zapisane dane są w sposób anonimowy grupowane w celach statystycznych. Dane statystyczne służą do oceny sposobu korzystania z witryny www.nobobags.com przez osoby ją odwiedzające. W szczególności dotyczy to kolejności odwiedzania poszczególnych stron, a także ścieżek przemieszczania się pomiędzy stronami. www.nobobags.com wykorzystuje te informacje do zwiększania użyteczności i poprawy warunków korzystania z witryny.

 

Dodatkowo, pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Aby zablokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika, należy dokonać stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Administrator zaznacza, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.

Każdy Użytkownik może tak skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki, aby pliki cookies nie były przez nią akceptowane. W takiej sytuacji na komputerze osoby odwiedzającej witrynę nie zostaną zapisane żadne dane. Informacje przechowywane w plikach cookies nie będą przesyłane do Nobo Trade Sp. z o.o.

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika.

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

 

Witryna www.nobobags.com korzysta z Google Analytics, czyli usługi analitycznej oferowanej przez Google Inc. („Google"). Usługa Google Analytics korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek), czyli plików tekstowych zapisywanych na komputerze Użytkownika, umożliwiających analizę sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z danej witryny. Informujemy, że w naszej witrynie włączona jest funkcja anonimizacji adresów IP. Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania z witryny, w celu sporządzania przeznaczonych dla operatora witryny raportów na temat ruchu w witrynie, a także do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i z Internetu. Za pomocą technologii plików cookies stosowanej na naszej stronie internetowej możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami Użytkowników. Do mierzenia skuteczności reklamowania naszej witryny wykorzystujemy remerketing. Dzięki tej technologii możemy zaprezentować Użytkownikowi reklamę dopasowaną do niego oraz spośród dostępnych ofert przedstawiać przede wszystkim takie, które najlepiej będą odpowiadały potrzebom Użytkownika. W żadnym razie Google nie łączy adresu IP Użytkownika z innymi danymi Google. Aby zapobiec zapisywaniu plików cookie, należy zmienić ustawienia przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że może to spowodować brak możliwości korzystania z niektórych funkcji dostępnych w witrynie. Ponadto Użytkownik może zablokować zapis danych wygenerowanych przez pliki cookie (w tym swojego adresu IP) i dotyczących sposobu korzystania z witryny, a także zablokować przetwarzanie danych przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 

Aby wyłączyć obsługę plików cookies w poszczególnych przeglądarkach należy podjąć odpowiednie czynności wskazane przez ich producentów. Poniżej zamieszczamy odnośniki do stron internetowych:

Firefox,

Google Chrome,

Internet Explorer,

Opera,

Safari.

 

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o adresie IP.

Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Newsletter

Korzystanie z usługi newsletter jest bezpłatne.

Subskrypcja na newsletter następuje poprzez podanie swojego adresu email w witrynie i kliknięcie „Zapisz się” przy opcji newsletter lub poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera przy składaniu zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-boxu. Dodatkowo wymagane jest potwierdzenie subskrypcji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany w wiadomości email.

W każdej chwili możliwe jest anulowanie subskrypcji albo poprzez kliknięcie w mailu z newsletterem stosownego linku na końcu wiadomości albo poprzez wysłanie wiadomości email na adres biuro@nobobags.com z informacją o rezygnacji z usługi newsletter.

Produkt został dodany